I. DEFINICJE

 

„Regulamin” – oznacza niniejszy „Regulamin zakupu i rezerwacji biletów do Kina Zorza w Sianowie ” działającego przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów poprzez stronę internetową www.cksianow.pl

 

„Sprzedawca” – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów z siedzibą w Sianowie ul. Plac pod lipami 9 76-004 Sianów.  Wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Sianów obejmujące dane zawarte w Księdze Rejestrowej nr 03

 

„Kina” – kina pod szyldem „Zorza” położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których operatorem jest Sprzedawca.

 

„Użytkownik” – osoba korzystająca ze Strony Internetowej celem zakupu lub rezerwacji Biletu.

 

 „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej. Bilet zakupiony poprzez Stronę Internetową ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie e-mail.

 

„Strona Płatności” –Dotpay.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255,

„Strona Internetowa” – strona internetowa www.cksianow.pl, której właścicielem i operatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów  i za pośrednictwem której jest prowadzona sprzedaż oraz rezerwacja biletów do kina „Zorza”.

 

 

 

 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej.

 

Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Strony Internetowej.

 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz rezerwacji, zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 

 

 

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Strony Internetowej, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Aby dokonać zakupu Biletu za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.

 

Złożenie zamówienia możliwe jest po kliknięciu na wybraną godzinę seansu w repertuarze wybranego kina prezentowanym na Stronie Internetowej, a następnie wybraniu dostępnych na sali kinowej miejsc, ilości i rodzaju biletów oraz podaniu danych osobowych Użytkownika wg. wyświetlonego kwestionariusza.

 

Od momentu zaznaczenia wybranych miejsc na sali kinowej Użytkownik ma 10 minut na złożenie zamówienia, po upływie tego czasu następuje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Strony Internetowej, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kin. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 60 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.

 

Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu Biletów w jednym zamówieniu.

 

Użytkownik zamawiając Bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

 

Użytkownik, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:

 

• dane seansu, na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety,

 

• dane zamówionego Biletu lub Biletów,

 

• numer transakcji,

 

• termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane.

 

Cena dostawy Biletów wskazana zostanie na podstronie Strony Internetowej podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wiadomości potwierdzającej, jeżeli Użytkownik podał błędny, niedziałający lub należący do innej osoby adres e-mail.

 

 

 

IV. PŁATNOŚĆ

 

Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Strony Internetowej możliwa będzie tylko i wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

 

Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.

 

Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

 

Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

 

Ceny wskazane na Stronie Internetowej, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

V. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 

Użytkownik otrzymuje Bilet w formie listu e-mail: około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres e-mail podany w procesie zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF.

 

Wyposażeniem niezbędnym do wydrukowania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze.

 

Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sali kinowych telefonu komórkowego (bądź innego przenośnego urządzenia umożliwiającego poprawne wyświetlenie fotokodu) z wyświetlonym fotokodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm.

 

W przypadku powzięcia wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

 

Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie e-mail ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora.

 

Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu.

 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

 

 

W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w punkcie. V.3., pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

 

 

 

 

VI. ODBIÓR BILETU W KASIE KINA

 

Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie V.3. Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Kina, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

 

Bilet można odebrać wyłącznie w kasie tego Kina, w którym ma być wyświetlany seans filmowy, którego dotyczy Bilet.

 

Odbiór Biletu w kasie Kina możliwy będzie nie później niż na 20 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego Bilet dotyczy.

 

Użytkownik może odebrać Bilet w dowolnej czynnej kasie Kina wskazanego w VI.2 Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przez innymi klientami Kina zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Kina.

 

Aby odebrać Bilet w kasie Kina Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską) oraz podać numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim. Postanowienia punktu V.7. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Użytkownik ma prawo otrzymać od Sprzedawcy paragon fiskalny - na żądanie zgłoszone Sprzedawcy nie później niż na 20 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, na który zakupił Bilet. Do odbioru paragonu niezbędne będzie okazanie Sprzedawcy identyfikatora transakcji widocznego na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia otrzymanego w wiadomości e-mail. Paragon będzie możliwy do odebrania po zakończeniu seansu filmowego.

 

Paragon fiskalny odebrać można wyłącznie w kasie Kina, w którym ma być wyświetlany seans filmowy, którego dotyczy zakupiony Bilet.

 

Użytkownik może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w terminie określonym na jej wystawienie ustawą, po uprzednim okazaniu w kasie Kina: dokumentu tożsamości i potwierdzenia dokonania płatności oraz podaniu następujących danych:

 

a) numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia

 

b) adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

 

 

 

VII. ZWROT BILETU

 

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie. V Regulaminu lub odebrany w kasie Kina w sposób wskazany w punkcie VI Regulaminu w terminie określonym w punkcie VI.3, nie podlega wymianie lub zwrotowi.

 

Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:

 

a) w przypadku, gdy fotokod Użytkownika nie będzie możliwy do odczytania w Kinie, mimo spełniania wymagań określonych w punkcie V.2. - V.3. Regulaminu,

 

b) w przypadku odwołania seansu filmowego, którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,

 

c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy.

 

Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:

 

a) w przypadku zmiany sali, w której zostanie wyświetlony seans filmowy, przy czym Sprzedawca zobowiązuje się, że miejsce przypisane Biletowi na nowej sali posiadać będzie zbliżoną lokalizację (w stosunku do ekranu) do lokalizacji miejsca wybranego przez Użytkownika

 

b) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego krótszego niż 30 minut,

 

c) w przypadku określonym w punkcie VI.7. Regulaminu.

 

W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

 

Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu:

 

a) w kasie Kina – w dniu seansu filmowego, którego dotyczył Bilet,

 

b) w formie elektronicznej, zgodnie z punktem VII.7. Regulaminu - w terminie 7 dni od dnia seansu filmowego, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wysłania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu seansu.

 

W przypadku określonym w punkcie VII.2.a Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w kasie Kina, którego dotyczył Bilet. Zwrot nastąpi po okazaniu w kasie: Biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub uczniowskiej) oraz podaniu następujących danych:

 

a) numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,

 

b) adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

 

W przypadku określonym w punkcie VII.2.c Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w punkcie VIII.1. Regulaminu z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:

 

a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”

 

b) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.

 

W przypadku określonym w punkcie VII.2. b Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu – wedle swojego wyboru - w sposób wskazany w punkcie VII.6. lub VII.7. Regulaminu.

 

W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Kina Użytkownik otrzyma zwrot płatności w kasie Kina gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

 

W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu lub Biletów w formie wiadomości e-mail Sprzedawca, w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia:

 

a) zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek z którego nastąpiła płatność za Bilet lub Bilety.

 

albo

 

b) poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

 

 

 

VIII. PROCEDURA REKLAMACJI

 

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina, którego sprawa dotyczy. Ustala się następujące adresy elektroniczne Kin:

 

 

Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.

 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.

 

 

 

IX. DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest . Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

 

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawienia występujących u operatorów sieci komórkowych.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedawcy, w kasach Kin oraz na stronie www.cksianow.pl

W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Stronie Internetowej z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze strony internetowej przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

 

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x